„Să avem mereu în faţa noastră Învierea!”

Cuvânt la Duminica a XXIV-a după Rusalii

(a Învierii fiicelui lui Iair)

Dragilor,

Pericopa evanghelică din Duminica de astăzi în care ni se prezintă simplu şi direct una dintre cele mai mari minuni săvârşite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, anume aceea a învierii din morţi a fiicei lui Iair pare că nu mai lasă loc la interpretări.

Privind cu uimire, dar şi entuziasm la această faptă a Mântuitorului, am lua-o doar ca pe o istorisire deosebită, doar ca pe un nou „lucru” pe care Domnul Iisus Hristos, din iubire de oameni, L-a înfăptuit, şi am pleca la casele noastre fără să ne gândim o clipă că, de fapt, această minune s-a petrecut în faţa noastră, pentru noi, dar, mai ales, pentru sufletele noastre!

Căci, dacă vom analiza pas cu pas şi raportând la noi acest eveniment, vom observa limpede că Evanghelia de astăzi este plină de învăţături duhovniceşti, actuale şi directe pentru toţi creştinii de azi.

Iubiţii mei,

Evanghelia de astăzi începe direct şi abrupt parcă, spunându-ne de la început că la Mântuitorul Iisus Hristos a venit unul din mai marele sinagogii, având numele de Iair şi L-a rugat, L-a implorat pe Domnul Hristos să îi vindece fiica de 12 ani.

Iată cum un învăţat al Legii se apropie cu smerenie de Mântuitorul Hristos şi, fără a mai ţine seama de rangul său, Îl roagă pe Acesta să reverse mila Sa peste fiica sa bolnavă. Vedem, aşadar, cum acest fariseu avea o inimă sinceră şi o credinţă curată şi adevărată, pentru că nu a tăgăduit dumnezeirea lui Iisus Hristos, ci, învăţat fiind, a recunoscut mesianitatea lui Iisus şi s-a adresat Lui, smerit şi supus, ca unui Dumnezeu.

Iar Fiul lui Dumnezeu, bun şi blând, văzând curăţenia sufletului său şi „inima înfrântă şi smerită” vine în casa sa pentru a o tămădui pe fiica grav bolnavă.

Şi când ne aşteptam cu toţii să vedem urmarea acestei convorbiri, să vedem cum Mântuitorul o va face sănătoasă pe fiica lui Iair, iată că se petrece un episod care, în aparenţă, parcă strică derularea frumoasă şi armonioasă a istorisirii. Iar acest episod care, aşa după cum spuneam, pare că nu are legătură cu vindecare fetei de 12 ani, se referă la o femeie grav bolnavă, care s-a atins de Mântuitorul şi deîndată s-a vindecat.

Era o femeie care de 12 de ani avea o boală a sângelui, adică sângera şi îşi cheltuise averea pe la doctori şi tămăduitori. Însă fără niciun rezultat. De aceea, femeia s-a gândit să vină la Mântuitorul Hristos, cel plin de dragoste şi de compasiune pentru cei suferinzi, şi să-i spună necazul ei şi astfel, poate va fi izbăvită de El. Dar s-a gândit că este păcătoasă, că poate Dumnezeu i-a dat această boală grea ca răsplată pentru greşelile sale şi atunci s-a gândit că ar fi mai bine să arate umilinţă şi smerenie, iar Dumnezeu, chiar dacă dă fiecăruia după faptele sale, va şi milui şi ierta pe toţi păcătoşii care se întorc la El. Probabil că a fost de faţă şi a auzit discuţia dintre Mântuitorul şi Iair, care cerea vindecare pentru fiica sa. Şi atunci, crezând cu tărie că Iisus Hristos este Dumnezeu, că este Mântuitorul lumii, s-a apropiat cu frică şi cu smerenie de El şi doar s-a atins de marginea hainei Sale şi s-a făcut sănătoasă îndată!

Iar Mântuitorul face un gest neobişnuit: deşi era îmbulzit de oameni care cereau milă, sau care, cel mai probabil, aşteptau o nouă minune a Sa, El se opreşte şi întreabă cine este omul care S-a atins de El, pentru că a simţit cum o putere dumnezeiască a ieşit din El. Însăşi apostolii se arată indignaţi de această purtare a Învăţătorului lor, atrăgându-i atenţia. Dar Mântuitorul insistă şi nu degeaba, voind a arăta tuturor un nou exemplu al credinţei. Femeia care până nu demult fusese bolnavă, iar acum, datorită sfintei sale îndrăzniri se vindecase, se arată numaidecât Mântuitorului, descoperind fapta sa. Iar Acesta, ca un Dumnezeu Bun şi Îndurat, nu ceartă, căci din smerenie sinceră şi din credinţă adevărată, femeia s-a izbăvit de boala sa, ci exact aceste calităţi ale femeii le arată tuturor pe faţă, ca exemplu de împlinire a rugăciunilor către Dumnezeu, mângâindu-o cu un cuvânt frumos: „Îndrăzneşte fiică, credinţa ta te-a mântuit!”

Vedem aşadar, cum credinţa femeii şi umilinţa faţă de păcatele sale „L-au forţat” parcă pe Mântuitorul să o vindece. Parcă Domnul Iisus Hristos a fost „împins” să o vindece, „fără voia Sa” am zice, pe această femeie nenorocită de boală! Dar nu este aşa! Ci Domnul Hristos a vrut să arate că atât de mari şi de minunate sunte aceste două mari calităţi ale sufletului (credinţa curată şi smerenia sinceră), încât Dumnezeu, ca un Bun Părinte al tuturor nu poate refuza facerea de bine pentru acel om! Iar acel om devine fiu al lui Dumnezeu, căci aşa a mărturisit Mântuitorul Iisus Hristos femeii: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit!”. Nu a spus „Femeie”, aşa cum a zis celei care fusese desfrânată, ci a zis „Fiică”, adică „copilă”, adică „Suflet curat”, aducând aminte de gingăşia şi de curăţia interioară a copiilor („Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea!” – Marcu 10, 15)

Şi aşa femeia care până mai ieri vieţuia în iadul bolii sale, a fost înviată, a fost ridicată la demnitatea de fiică a Împărăţiei lui Dumnezeu!

După această vindecare miraculoasă de scurgerea de sânge a femeii, firul istorisirii principale se reia. Dar aflăm o veste tragică: fiica lui Iair a murit. Deci slugile sale îndemnau ca să nu mai supere pe Învăţătorul. Dar Dumnezeu-Omul nu lasă să cadă întristarea peste sufletul celui care nădăjduieşte, nu lasă să piară credinţa celui care e împresurat de ispite! Astfel că, îl îmbărbătează pe Iair şi pe toţi cei ai casei sale, spunând că fetiţa sa doar doarme!

Bineînţeles, cei care au văzut ultima răsuflare a fetei, sau cei cu inimi mici, deîndată au început să murmure şi se batjocorească cuvintele Domnului, căci, după micimea credinţei şi a gândului lor, viaţa omului se termină la moarte. Dar Domnul, blând şi smerit, le arată şi ne învaţă şi pe noi, cei de astăzi, că moartea e doar poarta către Viaţa cea nemuritoare, către Veşnicie. Şi luând cu El doar un cerc restrâns de ucenici, anume pe Petru, Ioan şi Iacov, precum şi pe părinţii copilei, se retrage în camera unde era aceasta, şi, după ce face rugăciune, cu puterea sa dumnezeiască o înviază pe fiica lui Iair, zicând: „Fiică, ţie îţi spun: scoală-te!”. Iată din nou apelativul de „fiică”, adresat acum unui nou fiu al Împărăţiei cereşti, care învie real, fizic, atât din moartea vieţii pământeşti, dar şi din moartea suferinţei şi a bolii!

Vedem însă şi smerenia şi blândeţea Mântuitorului Hristos care nu face un spectacol public, nu face un „show” cum am spune astăzi, ci în intimitate săvârşeşte această minune, poruncind însă părinţilor, iată, cu asprime, ca să nu spune nimănui nimic. Nu face aceasta din ipocrizie (nici nu ar fi vorbă de aşa ceva la Mântuitorul!) sau pentru a întrista pe cei doi părinţi bucuroşi, ci pentru că El nu vrea publicitate sau reclamă, cum am zice astăzi.

Nu în ultimul rând, trebuie să învăţăm şi să luăm aminte la smerenia şi la credinţa sinceră a învăţatului Iair, care, aşa cum spuneam, deşi învăţa în sinagoga localităţii cele din Leagea lui Moise şi din prooroci, a recunoscut deîndată dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos şi a alergat îndată către El pentru a cere milă şi vindecare pentru fiica sa. Astfel, pentru aceste virtuţi ale sale, arătate din inimă Domnului Hristos, el va fi înviat, la rândul său, din moartea întristării şi a suferinţei parentale la viaţa bucuriei şi trăirii duhovniceşti. Deşi Mântuitorul i-a poruncit să nu spună nimic, putem cred uşor că el a devenit mai apoi un apostol şi un mărturisitor al Evangheliei lui Hristos.

Mai trebuie să mai luăm seama la acest Iair, pentru că deşi trăia în Legea Veche îşi dă seama că aceasta nu mântuieşte, ci doar pregăteşte pe om către Legea Veşnică! Aşa şi noi, iubiţi creştini care ne aflăm în Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să nu credem că vom fi mântuiţi doar pentru că am primit Botezul în Hristos, ci numai dacă şi vom aduce roadele credinţei. Iair nu se putea izbăvi nici el, nici fiica sa dacă stătea înmărmurit în sinagogă, fără a săvârşi fapta cea bună!

Iubiţilor,

Am văzut aşadar, cum, prin bunătatea Sa, Mântuitorul Hristos a săvârşit 3 minuni, 3 învieri din morţi, deodată!

Mai întâi a înviat din boală şi din durere pe femeia cu scurgerea de sânge!

Apoi a înviat din moartea fizică, reală, pe fata de 12 ani, fiica lui Iair, şi prin aceasta, a înviat şi sufletul plin de amar al lui Iair şi al familiei sale!

Dar Dumnezeu a făcut aceasta doar pentru că aceste persoane au arătat smerenie adâncă, credinţă tare şi rugăciunen stăruitoare. De aceea şi Mântuitorul le răspunde tot prin smerenie, vindecând bolile lor sufleteşti, lin şi dulce, mai bine decât orice doctor lumesc! El se arată primul în smerenie, căci deşi Dumnezeu fiind, se „ascunde de slavă”, „se micşorează faţă de lume”, „se goleşte de putere” (Filipeni 2, 6-11) şi, devenind „mic” doar în aparenţă, uman, se apropie de uşa inimilor noastre şi intră doar în cele în care sunt curate şi smerite asemenea Lui.

Moartea înseamnă orice greşeală neîndreptată şi nemărturisită faţă de Dumnezeu. De aceea şi noi, cei de astăzi, deşi credem că suntem vii, se prea poate să fim bolnavi de prea mult timp şi nu găsim medicament pentru rana noastră, se poate să fim în păcat şi viaţa noastră este un iad, se poate să fim înconjuraţi de moarte şi credinţa noastră să slăbească. Dar dacă avem smerenie şi curăţie a cugetului nostru, atunci Dumnezeu ne va scoate din mocirla morţii, ne va afla din „iadul cel mai de jos” şi va „scoate din stricăciune viaţa noastră”. Ne va învia încă din viaţa aceasta pământească la starea de har, de sfinţenie de binecuvântare pe care o vom primi plenar în Împărăţia cea veşnică a Sfinţilor Lui. Amin!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: